RSS

www przetarg army mil pl

Dzień portala 2010


Temat: Usługi transportowe - przewóz osób.
...r. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autokarów w terminie 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. 13.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) oraz informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 101 w godzinach 7.00- 14.00 od poniedziałku do piątku. 14.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetarg.army.mil.pl. 15.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: p. Katarzyna Lesiak tel.(0-17) 715 57 18 Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 1.Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy. 2.Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 3.Wykonawca musi spełniać wymogi określone w niniejszej SIWZ...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2603

Temat: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
...publiczne, prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w trybie: przetarg nieograniczony na „Dostawę części, akcesoriów do pojazdów i silników do nich” ogłaszanym: - w siedzibie zamawiającego - na tablicy ogłoszeń w biurze przepustek; - w Internecie na stronie: www.uzp.gov.pl (nr 79439 – 2008); - w Internecie na stronie: www.16dz.pow.mil.pl; - w Internecie na stronie: www.przetarg.army.mil.pl w dniu 26.05.2008 r Jednostka Wojskowa 3751 w Elblągu zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym „ELBA–AB“ A i B Niesiobędzcy Spółka Jawna ul. Grunwaldzka 77 82 – 300 ELBLĄG na wyżej wymienioną dostawę. Wartość umowy wynosi 99 176,24 zł. (brutto). Oferta, na podstawie której zawarto umowę, złożona przez ww. Przedsiębiorstwo spełnia...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3176


Temat: Dostawa części i akcesoriów do pojazdów i silników do nich
...wpłaty wadium przez Wykonawców ani wnoszenia należytego zabezpieczenia umowy. 7. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można otrzymać bezpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie zamawiającego: JW 3751 Elbląg, budynek nr 1, I piętro, pomieszczenie nr 47 (Komórka ds. zamówień publicznych) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej po wystąpieniu z wnioskiem, adres podano w punkcie 1 oraz pobrać ze strony internetowej www.przetarg.army.mil.pl a także ze strony www.16dz.pow.mil.pl 8. Osobą uprawniona do porozumienia się z Wykonawcami jest: p. Eugeniusz Lebiedź - Komórka ds. zamówień publicznych JW 3751 w budynku nr 1, pomieszczenie nr 47, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 á 15:00 lub telefonicznie: nr: 055 230 26 55 lub 505 175 188 fax: 055 230 34 15 e-mail: przetargi3751@o2.pl 9. Oferty należy złożyć do dnia 19...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1665


Temat: Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów
20 Rejonowe Warsztaty Techniczne 20 - 043 Lublin Al. Racławickie 44 tel. 081 718-37-00, fax. 081 718-37-17 OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO 1.Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetarg.army.mil.pl. SIWZ można również uzyskać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego budynek nr 4 pokój nr 112 lub pocztą elektroniczną na pisemny wniosek Wykonawcy przesłany faksem. 2.Przedmiot zamówienia: Dostawa dziewięciu zestawów komputerowych spełniających minimalne parametry techniczne określone w załączniku nr 4 do SIWZ. Kod CPV 302130000-5. 3.Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i ofert...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=727
Temat: SUFO - JW 2744 GIŻYCKO
...uzbrojone formacje ochronne (SUFO) KOD C P V 79710000-4 I. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka Wojskowa 2744 ul. Nowowiejska 20 11-500 Giżycko II. TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.). III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: - Strona internetowa Wojsk Lądowych: http:// www.przetarg.army.mil.pl/. - Strona internetowa JW. 2744: http://www.jw2744.pl/. IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) na rzecz Jednostki Wojskowej 2744 Giżycko. V. MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ. Nie VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA od 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. VII. OPIS WARUNKÓW...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4622


Temat: Ogłoszenie nr 02/1/07/techn. o podpisaniu Umowy Ramowej
...postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym na podstawie art. 39 w związku z art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. w trybie przetarg nieograniczony na "Wykonanie usług w zakresie naprawy i konserwacji samochodów, autobusów i ciężarówek " ogłaszanym: - w siedzibie zamawiającego - na tablicy ogłoszeń w biurze przepustek - oraz w Internecie na stronach: www.16dz.pow.mil.pl www.przetarg.army.mil.pl w dniu 28.05.2007r Jednostka Wojskowa 3751 w Elblągu zawarła Umowę Ramową z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej SP. z o.o. w Elblągu ul. Grunwaldzka 61 82 - 300 ELBLĄG na ww. usługi. Umowna wartość zamówienia na do końca 2007 r. wynosi 131 000,00 zł. (brutto). Wyboru oferty dokonano na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1635


Temat: Ochronę fizyczną i monitoring kompleksów wojskowych
...fax 857-50-66 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 133 000 euro na : „Ochronę fizyczną i monitoring kompleksów wojskowych”. 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2011 r. – zadanie 1 i 2 , termin realizacji zamówienia : od 01.03.2009r – 31.12.2011r. – zadanie nr 3 2. Formularz SIWZ zostanie zamieszczony w internecie na stronie: http//: www.przetarg.army.mil.pl. W dniu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz można uzyskać go w siedzibie zamawiającego, bud sztabu, ul. Wojska Polskiego 86/90 codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy w godzinach 9:00-14:00 u p. Małgorzaty Spychalskiej , bud sztabu pokój nr 8 tel (0-61) 857 52 45. SIWZ bezpłatna. 3. Oferty należy składać w kancelarii jawnej CSWL Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90 – budynek nr 18,...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3913


Temat: ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW ADMI. BIUROWYCH ORAZ PAPIERU
...nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. 3.Termin realizacji od dnia podpisania umowy do 31.12.2007r. 4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%. Ocena będzie dokonywana przez wzajemne porównanie ceny ofert przez ubiegającego się o zamówienie. 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, lok.: bud. 2 pok. 120 (SIWZ jest bezpłatne) bądź pobrać ze trony internetowej www.przetarg.army.mil.pl. Wykonawca wówczas zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na piśmie Zamawiającego o powyższym ze wskazaniem swojej nazwy i siedziby. 6.Uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest: p. Jan Szapiel tel. (0-46) 862-22-31 wew. 500, p. Włodzimierz Fabjańczyk tel. (0-46) 862-22-31 wew. 406 w godz. 8:00 - 15:00. 7.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lok.: bud. 2 pok. 120. 8.Termin...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1251


Temat: ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na utylizację
...nieograniczonego poniżej 133 000 euro na odbiór i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych. Szacunkowa wartość przeznaczona na realizację w/w zamówienia to netto 18.601,60,00zł., brutto 19.903,71zł. Kryterium wyboru oferty – 100% cena. W dniu 09.09.2008r. zostało zamieszczone ogłoszenie informujące o rozpoczęciu postępowania przetargowego :  w BZP nr ogłoszenia 209381-2008;  na stronie internetowej www.przetarg.army.mil.pl;  na tablicy ogłoszeń: • w Sztabie Jednostki Wojskowej 2367; • w Biurze Przepustek Jednostki Wojskowej 2367. Na dzień otwarcia ofert tj. 18.09.2008r. do godz. 9:30 wpłynęły 3 oferty: 1. nr oferty 37/08/P MAR- POL Marcin Zbigniew Ochojski, Cetki 5, 87-500 Rypin 18.659,73 17.439,00 Oferta wykluczona / odrzucona 2.nr ofrty 38/08/P INSTAL BUD EKO KRIS, Wólka...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3696


Temat: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - mięso
...prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137 tys na zakup mięsa i jego przetworów na rok 2008. Szacunkowa wartość netto przeznaczona na realizację w/w zamówienia to 116.015,00zł. Kryterium wyboru oferty – 100% cena. W dniu 18.12.2007r. zostało zamieszczone ogłoszenie informujące o rozpoczęciu postępowania przetargowego :  w BZP nr ogłoszenia 253273-2007  na stronie internetowej www.przetarg.army.mil.pl.;  na tablicy ogłoszeń: • w Sztabie Jednostki Wojskowej 2367; • w Biurze Przepustek Jednostki Wojskowej 2367. Na dzień otwarcia ofert tj. 04.01.2008r. do godz. 9:30 wpłynęły 4 oferty – ważne: 1. 110/07/P Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski Dąbrowa 6, 26-332 Sławno, wartośc brutto 128.984,04zł.; wartość netto 122.181,60zł....
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2594


Temat: Dostawa środków czystości poniżej 14 tys euro
...art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) w trybie: przetarg nieograniczony na „Dostawę części, akcesoriów do pojazdów i silników do nich” ogłaszanym: 1) w siedzibie zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w biurze przepustek; 2) w Internecie na stronie: www.uzp.gov.pl (nr 79439 – 2008); 3) w Internecie na stronie: www.16dz.pow.mil.pl / PRZETARGI; 4) w Internecie na stronie: www.przetarg.army.mil.pl wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „ELBA-AB” A. i B. Niesiobędzcy Spółka Jawna ul. Grunwaldzka 77 82 – 300 Elbląg Wartość oferty wynosi 99 176,24 zł. (brutto). Ofertę sporządzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) oraz z warunkami określonymi w Specyfikacji...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2967


Temat: Modernizacja zbiorników paliwowych
...Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655). III. Sposób uzyskania specyfikacji: formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępny jest nieodpłatnie w: 1. Budynku sztabu pok. nr, 7 ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko od godz. 7.30 do godz. 13.30. 2. Faksem /0-prefiks-87/ 429-46-31, /0-prefiks-87/ 429-46-41. 3. Telefonicznie /0-prefiks-87/ 429-46-90. 4. Za pośrednictwem poczty. 5. Na stronie internetowej Wojsk Lądowych http:// www.przetarg.army.mil.pl/ . IV. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie modernizacji trzech zbiorników podziemnych do przechowywania paliw płynnych według załącznika nr 1 do SIWZ V. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.21.00.00-7, 50.51.41.00-2, 74.73.20.00-9. VI. Możliwość złożenia oferty wariantowej: Nie. VII. Możliwość złożenia oferty częściowej: Nie. VIII. Wymagany termin wykonania zamówienia: od...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3600


Temat: PN Modernizacja i coroczny przegląd cystern paliwowych
...możliwość przesunięcia terminu wykonania wymienionych prac na 6 cysternach CD5W na II połowę sierpnia 2008r.) 3)Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) oraz informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 101 w godzinach 7.00- 14.00 od poniedziałku do piątku. 4)Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetarg.army.mil.pl. 5)Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: p. Katarzyna Lesiak tel.(0-17) 715 57 18 Warunki udziału w postępowaniu I.Warunki ogólne: 1.Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy. 2.Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 3.Wykonawca musi spełniać wymogi określone w niniejszej...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3030


Temat: Ochrona fizyczna kompleksu woskowego , ul Wojska Polskiego 8
...CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH 60 – 628 POZNAŃ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 86/90, tel. 857-52-10, fax 857-50-66 ogłasza przetarg nieograniczony do 137 000 euro na : „Ochronę fizyczną kompleksu wojskowego 2725 przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu”. 1. Termin wykonania zamówienia (usługi ochrony) : od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Formularz SIWZ zamieszczony jest w internecie na stronie: http//: www.przetarg.army.mil.pl. oraz można uzyskać go w siedzibie zamawiającego, bud. nr 18, ul. Wojska Polskiego 86/90 codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy w godzinach 9:00-14:00 u p. Małgorzaty Spychalskiej , bud nr 88 pokój nr 107 tel (0-61) 857 52 45. SIWZ bezpłatna. 3. Oferty należy składać w kancelarii jawnej CSWL Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90 – budynek nr 18, pokój nr 3 w godz. 7.30 –10.00 oraz 14.00 – 15.00 ....
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2522


Temat: przegląd techn., konserwacja i naprawa urządzeń PCO
...techniczny, konserwację i naprawę urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie PCO, zawiadamia o unieważnieniu tego postępowania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP. UZASADNIENIE Ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu zostało zamieszczone w dniu 23 lipca 2008 r. r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 168983-2008, jak również w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej www.przetarg.army.mil.pl. Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony na dzień 31 lipca 2008 r. na godz. 11.00, zaś termin ich otwarcia na 31 lipca 2008 r., na godz. 11.15. W dniu 28 lipca 2008 r. o godz. 10.00 odbyło się zebranie Wykonawców na którym zgłoszono kilka zapytań do specyfikacji, a w rzeczywistości wniosków o jej zmianę. W związku z faktem, iż odpowiedź na pytania wymagała szczegółowej analizy, została ona udzielona...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3424


Temat: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pieczywo
...w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137 tys na zakup pieczywa ( jego wyrobów) oraz ciast i bułek słodkich na rok 2008. Szacunkowa wartość netto przeznaczona na realizację w/w zamówienia to 85.775,00 zł. Kryterium wyboru oferty – 100% cena. W dniu 18.12.2007r. zostało zamieszczone ogłoszenie informujące o rozpoczęciu postępowania przetargowego : w BZP nr ogłoszenia 253191-2007. na stronie internetowej www.przetarg.army.mil.pl.; na tablicy ogłoszeń: •w Sztabie JW 2367; w Biurze Przepustek JW 2367. Na dzień otwarcia ofert tj. 02.01.2008r. do godz. 9:30 wpłynęła 1 oferta - ważna 01/08/P Piekarnia 1919r. W. i S. Kaczmarek, ul. Tartaczna 12, 96-500 Sochaczew. Komisja przetargowa po przeprowadzonym badaniu oferty uznała, iż oferta zarejestrowana pod numerem wchodzącym 01/08/P jest zgodna z ustawą Prawo...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2593


Temat: PN Usługi transportowe - przewóz osób na obszarze kraju
...zamówienia od daty podpisania umowy do 31.12.2009 r. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autokarów w terminie 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. 13.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) uzyskać można w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 101 w godzinach 7.00- 14.00 od poniedziałku do piątku. 14.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetarg.army.mil.pl. Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 1.Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy. 2.Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 3.Wykonawca musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. 4.Wykonawca musi spełniać wymogi określone w niniejszej SIWZ 5.Zamawiający wymaga, aby...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4123


Temat: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH
...marki T-55 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30.09.2009r V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.05.2009r Miejsce: Kancelaria jawna sztabu Jednostki Wojskowej 1511, (pok. Nr 112), 18-400 Łomża ul. Al. Legionów 133. VII. WARUNKI ZAMÓWIENIA można uzyskać w siedzibie JW. 1511 pod adresem : 18-400 Łomża ul. Al. Legionów 133 (komórka zamówień publicznych) lub na stronie internetowej www.przetarg.army.mil.pl W imieniu Zamawiającego DOWÓDCA ppłk Piotr WOLAŃSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4323


Temat: OCHRONĘ OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 3957
...Zamówienia (bezpłatnie) oraz informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można: - w siedzibie zamawiającego w budynku logistyki w pok. nr 102 w godzinach 7:30- 15:30 od poniedziałku do piątku; - przesyłając wniosek pisemnie lub faxem do siedziby Zamawiającego – 016 623 57 33. - pobierając ze strony internetowej: Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetarg.army.mil.pl Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia z Wykonawcami są: st. chor. Dariusz MROCZKO tel. (016) 623 57 25, sierż. Adam KRÓL tel. (016) 623 57 33 Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach formalnych z Wykonawcami jest: p. Dorota MATEREK tel. (016) 623 57 70. Ogłoszenie zostało przekazane w dniu 21.10.2009r Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich....
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4646


Temat: Budowa systemu alarmowego, sieci komp i tel, poł kabla
...(nr post.; 29P/07) Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Lublinie, Lublin ul. Energetyków składa protest na postanowienia zawarte w pkt. 7 ust. 3 lit a oraz pkt 8 ust. 1 lit f Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Protestujący żąda: wykreślenia powyższych zapisów z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uzasadnienie W dniu 25.10.2007r. Zamawiający na stronie internetowej www.przetarg.army.mil.pl umieścił ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr 29P/07 wraz z opublikowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pkt. 7 ust. 3 lit a oraz pkt. 8 ust. 1 lit f. Specyfikacji określił, że warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu przetargowym jest „posiadanie ważnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie budowy sieci komputerowych”. Zapis ten jest...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2234


Temat: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
Znak sprawy: 1/2009r Data: 15.01.2009r Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego poniżej 133 000 euro ogłoszono: - Portalu Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl w dniu 15.01.2009r. Nr ogłoszenia: 17155-2009 - na stronie internetowej Wojsk Lądowych: www.przetarg.army.mil.pl w dniu: 15.01.2009r. - w miejscu ogólnie dostępnym siedziba JW 3957 Biuro Przepustek w dniu 15.01.2009r. 1) Zamawiający: a) pełna nazwa zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3957 b) kod, miejscowość: 37-500 , JAROSŁAW, województwo: podkarpackie c) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. 3 – go MAJA 80 – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE pokój nr 102. d) numer kierunkowy: 016 tel. 6279 170 faks 6279 133 lub 016...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4121


Temat: PN - Świadczenie usług przewozowych .
...od daty podpisania umowy do 31.12.2008 r. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autokarów w terminie 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. 13.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) uzyskać można w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 25 w JW4808 w godzinach 8.00- 15.00 od poniedziałku do piątku. 14.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetarg.army.mil.pl. 15.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest : kpt. Maciej Skórczyński tel.087/615 6 322 Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 1.Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy. 2.Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 3.Wykonawca musi spełniać wymogi określone w niniejszej SIWZ...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3740


Temat: PN Ochrona osób i mienia JW3489, JW3224, 21 bdow w Rzeszowie
...o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w Klubie Żołnierskim 15.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) uzyskać można w siedzibie zamawiającego, w pok. nr 101 w godzinach 7.00- 14.00 od poniedziałku do piątku. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: p. Katarzyna Lesiak tel.(0-17) 715 57 18 16.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetarg.army.mil.pl (dostępna będzie od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) 17.Ogłoszenie przesłano do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 22.10.2008r.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3838


Temat: PN na wyposażenia magazynów mps celem zapewnienia bezpieczne
...zamówienia uzupełniającego; 3. Termin realizacji od dnia podpisania umowy do 30.04.2007r; 4. Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%. Ocena będzie dokonywana przez wzajemne porównanie ceny ofert przez ubiegającego się o zamówienie; 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, lok.: bud. 2 pok. 120 (SIWZ jest bezpłatne) bądź pobrać ze strony internetowej www.przetarg.army.mil.pl. Wykonawca wówczas zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na piśmie Zamawiającego o powyższym ze wskazaniem swojej nazwy i siedziby; 6. Uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest: p. Tadeusz Hołozubiec, tel. (0-46) 862-22-31 wew. w godz. 8,00 - 15,00; 7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lok.: bud. 2 pok. 120; 8. Termin składania ofert upływa w dniu...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1063


Temat: Przetarg na materiały eksploatacyjne do sprzętu informatyczn
...W ZGIERZU NA 2009 R. Sprawa Nr 7a/P/2009 KODY CPV – 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8, 30197644-2, 301991207, 30212000-8, 30232000-4 SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA można uzyskać w siedzibie Zamawiającego (budynek 2, pokój nr 15) lub pocztą, po złożeniu/przesłaniu wniosku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest również dostępna na stronie internetowej: www.przetarg.army.mil.pl, TRYB UDZIELANEGO ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami). 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 wraz z późniejszymi...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4403


Temat: Ochrona osób i mienia w obiekcie Jednostki Wojskowej Nr 3957
...Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) oraz informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można: - w siedzibie zamawiającego w budynku logistyki w pok. nr 102 w godzinach 7.30- 15.30 od poniedziałku do piątku; - przesyłając wniosek pisemnie lub faxem do siedziby Zamawiającego; - pobierając ze strony internetowej: Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetarg.army.mil.pl Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia z Wykonawcami jest: st. chor. Dariusz MROCZKO tel. (016) 6279103. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach formalnych z Wykonawcami jest: p. Dorota MATEREK tel. (016) 6279170. DOWÓDCA (-) ppłk dypl. inż. Robert MATYSEK
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3512


Temat: Szkolenia na uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o sp
...ogłasza przetarg nieograniczony na : „Szkolenia na uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności wspinaczka skałkowa oraz na uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona” Ogłoszenie o przetargu w dniu 19.03.2010 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie internetowej WWW.przetarg.army.mil.pl Formularz SIWZ można również uzyskać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego ul. Wojska Polskiego nr 86/90 – w bud. nr 17 parter pokój nr 4 u p. M Spychalskiej 0-61 857-52-45, codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy w godzinach 8.00 – 13.00 lub za zaliczeniem pocztowym. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4977


Temat: UTYLIZACJA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH
...zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). III. Sposób uzyskania specyfikacji: formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępny jest nieodpłatnie w: - budynku sztabu pok. nr, 7 ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko od godz. 7.30 do godz. 13.30, - faksem /0-prefiks-87/ 429-46-31, - telefonicznie /0-prefiks-87/ 429-46-90 - za pośrednictwem poczty. - na stronie internetowej http:// www.przetarg.army.mil.pl/. IV. Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych kategorii III powstających w stołówce żołnierskiej na terenie JW. 2744. V. Symbol CPV: 90400000-1Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości. VI. Wymagany termin wykonania zamówienia. Termin wykonania od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. VII. Warunki wymagane od usługodawców : W...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3968


Temat: Ogłoszenie o unieważnienu
...informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137 tyś. euro. na zakup mleka i jego przetworów na rok 2008. Szacunkowa wartość przeznaczona na realizację w/w zamówienia netto 60.945,00zł. W dniu 18.12.2007r. zostało zamieszczone ogłoszenie informujące o rozpoczęciu postępowania przetargowego : 1).w BZP nr ogłoszenia 253239--2007; 2).na stronie internetowej www.przetarg.army.mil.pl.; 3).na tablicy ogłoszeń: •w Sztabie Jednostki Wojskowej 2367; •w Biurze Przepustek Jednostki Wojskowej 2367. Na dzień otwarcia ofert tj. 03.01.2007r. do godz. 9:30 nie wpłynęła żadna oferta . Komisja przetargowa unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1). „…1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówie¬nia, jeżeli: 1) nie...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2581